(1)
Pidorycheva, I. .; Shevtsova, H. .; Antonyuk, V. .; Shvets, N. .; Pchelynska, H. . A Conceptual Framework for Developing of Regional Innovation Ecosystems . EJSD 2020, 9, 626.