(1)
Nazarova, K. .; Nezhyva, M. .; Kucher, A. .; Hotsuliak, V. .; Melnyk, T. .; Zaremba, O. . Environmental Audit in the Sustainable Development of Green Economy. EJSD 2021, 10, 273.