(1)
Vasylenko, O. .; Komar, T. .; Pavlyuk, Y. .; Beregova, N. .; Dzhyhun, L. .; Ihumnova, O.; Havrylkevych, V. . Training of Future Psychologists: Providing Sustainable Rehabilitation Services to War Victims. EJSD 2024, 13, 249.