[1]
I. . Pidorycheva, H. . Shevtsova, V. . Antonyuk, N. . Shvets, and H. . Pchelynska, “A Conceptual Framework for Developing of Regional Innovation Ecosystems ”, EJSD, vol. 9, no. 3, p. 626, Oct. 2020.