(1)
Omelyanenko, V. .; Kudrina, O. .; Semenikhina, O. .; Zihunov, V. .; Danilova, O. .; Liskovetska, T. . Conceptual Aspects of Modern Innovation Policy. EJSD 2020, 9, 238.