(1)
Storonyanska, I. .; Melnyk, M. .; Leshchukh, I. .; Shchehlyuk, S. .; Medynska, T. . The Efficiency of Financing the Regional Smart-Specialization Strategies’ Implementation from the EU Structural Funds. EJSD 2021, 10, 241.