(1)
Gryshchenko, I. .; Ganushchak–Efimenko, L. .; Shcherbak, V. .; Nifatova О. .; Zos-Kior М. .; Hnatenko, I. .; Martynova, L. .; Martynov, A. . Making Use of Competitive Advantages of a University Education Innovation Cluster in the Educational Services Market. EJSD 2021, 10, 336.