Radulescuu, Carmen-Valentina, Maria-Loredana Popescu, Mihaela Diana Oancea Negescu, and Dumitru Alexandru Bodislav. 2019. “Digital Technologies Applied in Agriculture for Sustainable Development”. European Journal of Sustainable Development 8 (5):75. https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n5p75.